ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

image

ศาลแขวงภูเก็ต

ศาลแขวงภูเก็ตจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ