ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล๊กทรอนิกส์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

image เอกสารแนบ