ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี