ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์