ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

image

ศาลแขวงภูเก็ต

การขอปล่อยตัวชั่วคราว

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และสรุปข้อบังคับของประธานศาลฎีกา เรื่อง EM และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว

- บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย(แก้ไขเพิ่มเติม)

 

1.การขอปล่อยชั่วคราวฯ โดยมีหลักประกัน --------->(เอกสารที่ใช้ขอปล่อยชั่วคราวฯ โดยมีหลักประกัน)<-----------

 • เงินสด
 • หลักทรัพย์อื่น เช่น
  • ก. ที่ดินมีโฉนด หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก) หรือกรรมสิทธิ์ ห้องชุด
  • ข. พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน บัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรอง ตลอดไปแล้ว ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือ เช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว
  • ค. เงินฝากธนาคาร
  • ง. หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือรับรองของธนาคาร
  • จ. กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ คือ การที่บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันอิสรภาพและ ออกหนังสือค้ำประกันต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือพนักงานอื่นที่มีอำนาจให้ประกัน ตัวในคดีอาญาตามวงเงินที่กำหนด
 • บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน
  • ก. ส่วนราชการ กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องคดีอาญา
  • ข. ผู้มีตำแหน่งข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอื่น ลูกจ้างของ ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมืองและหมายความว่า ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้มี ความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันทางการสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนญาติ พี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรโดยสามารถทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  • ค. ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจใช้ตนเองเป็นหลักประกันได้ ในความผิดที่ตัวเองถูกกล่าวหาเกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพโดยสามารถท าสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 15 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

2.การขอปล่อยชั่วคราวฯ โดยไม่มีหลักประกัน  --------->(เอกสารที่ใช้ขอปล่อยชั่วคราวฯ โดยไม่มีหลักประกัน)<-----------